Statusrapport maj 2020

I februari 2020 rekryterade Ale kommun en planarkitekt med ansvar för Stenkil och arbetet har nu kunnat återupptas efter flera års stillestånd.

Kommunen räknar med att detaljplanen kommer vinna laga kraft under 2021. Givetvis måste hänsyn tas till den rådande pandemin, häri ligger naturligtvis en osäkerhetsfaktor. I dagsläget arbetar vi tätt tillsammans med Ale kommun och gör allt för att hålla den framtagna planen.

Uppdaterad tidsplan våren 2019

Projektet fortgår men tar längre tid än planerat. Under februari-mars 2019 ska vi, tillsammans med kommunen, ta fram en ny tidsplan. Därefter kan vi kommunicera en mer hållbar tidslinje och hemsidan kommer också kunna uppdateras med mer aktuell information. Håll utkik!

Ny tidsplan

Möte med verksamhetschefen för plan och bygg, Magnus Blombergsson, och hans medarbetare. En ny tidsplan läggs fram med målsättningen att beslut av granskning av planen ska ske under fjärde kvartalet 2017 och att beslut om antagande ska tas under första kvartalet 2018. Anledningen till att planen förskjuts är de tidigare noteringarna om att det kan finnas hasselsnok, en ovanlig och fridlyst orm, i området kring Lodingebäcken. Inventering av ev. hasselsnoksbestånd ska ske under april och september 2017. Även andra kompletteringar ska utföras under våren.

Synpunkter sammanställs

Alla synpunkter på planen har inkommit från de som är berörda av planen. Nu ska kommunen sammanställa synpunkterna och kommentera svaren.

Möte med kommuninvånarna

Ale kommun och Stenkils representanter träffar kommuninvånarna för en öppen diskussion avseende planen. Vi får många intressanta och nyttiga kommentarer från mötesdeltagarna.

Handlingar skickas ut

Kommunen skickar ut samrådshandlingar till de som är berörda av planen, med svar inom 4 veckor.

Handlingar på samråd

Efter många års utredningar kring bl. a. geoteknik, naturskydd, arkeologi, vägbuller, dagvatten, miljöpåverkan och erosionsrisker beslutar kommunstyrelsen i Ale att skicka handlingarna på samråd till alla som är berörda av planen. Berörda parter är exempelvis Länsstyrelsen, sakägare, förvaltningar inom kommunen, myndigheter, föreningar, grannar och angränsande kommuner.

Videopresentation